ChargePanel AB välkomnar Motum Electrica AB

Stockholm den 31 mars 2022 ChargePanel AB och Motum Electrica AB ingår samarbete för laddning av elfordon på den europeiska marknaden. ChargePanel har idag tecknat avtal med laddoperatören Motum Electrica för prenumerationstjänsten Enterprise. Motum Electrica avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för enkelt operera och förvalta sin laddinfrastruktur för elfordon i Europa med start i Sverige … Read more

ChargePanel AB (publ) välkomnar Sun4Energy Group AB (publ)

ChargePanel AB (publ)("ChargePanel”) och Sun4Energy Group AB (publ) (”Bolaget”) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden. Bolaget har idag tecknat tillsvidareavtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att … Read more

ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden oktober – december (kvartal 4) 2021 Nettoomsättningen uppgick till 1 001 KSEK (1 530) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 961 KSEK (385) Resultat efter skatt uppgick till -1 966 KSEK (377) Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (754,26) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25 182 KSEK (428) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick … Read more

ChargePanel AB (publ) lanserar e-Roaming

Som tidigare kommunicerats så ska ChargePanel, nedan kallat ”Bolaget”, under första kvartalet lansera en e-Roaming tjänst till sina kunder. Bolagets e-Roaming tjänst möjliggör för bolagets White Label kunder (nedan kallat WL) att erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. elbilsförarna. I uppstartsskedet finns det ca 20 000 laddpunkter inom Europa och Sverige uppkopplade till tjänsten … Read more

ChargePanel AB (publ) lanserar EV Fleet Management till sina företagskunder

ChargePanel AB (publ), nedan kallat ”Bolaget”, har under 2021 erbjudit EV Fleet Management (nedan kallat ”Tjänsten”) till en av sina WL kunder och utvecklat ”Tjänsten” under året. Med den senaste uppdateringen är ”Bolaget” nu redo att gå ut brett till marknaden. Idag finns två av de största Leasingbolagen i Sverige anslutna och ”Bolaget” är i … Read more

ChargePanel välkomnar Opibus, en ledande aktör inom hållbar mobilitet i Afrika

ChargePanel och Opibus ingår samarbete för laddning av elfordon i Afrika. Opibus, ett ledande utvecklingsföretag i Afrika inom elektriska fordon med huvudkontor i Nairobi, Kenya, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Opibus avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av sitt laddningsnätverk för elfordon i Kenya med inledande expansion i Östafrika. … Read more

ChargePanel: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

den 9 december 2021 kl. 08.15 Idag, den 9 december 2021, inleds handeln i ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. ChargePanels aktie har ISIN-kod SE0017083835 och handlas under kortnamnet CHARGE. ChargePanel genomförde under november 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Jan … Read more

ChargePanel har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

6 december 2021 kl. 13.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 december 2021. Handel av aktier i ChargePanel kommer inledas torsdagen den 9 december 2021 under … Read more

ChargePanels erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 9 december

den 1 december 2021 09.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i ChargePanel har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12,5 gånger. Sett … Read more

ChargePanel offentliggör informationsmemorandum i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 juni 2021, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för … Read more