Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB den 24 maj 2023

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett 100 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Johan Nordin, Johan Haack och Per Holmstedt samt nyval av Robert Carlén. Vidare omvaldes Johan Nordin till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Crowe Osborne AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget. Incitamentsprogram 2023/2026A omfattar maximalt 350 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 350 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 14 820,69 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026A beräknas uppgå till högst cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Incitamentsprogram 2023/2026B till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2023/2026B till styrelsens ledamöter. Incitamentsprogram 2023/2026B omfattar maximalt 240 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 240 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 10 162,76 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av anlitade konsulter. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026B beräknas uppgå till högst cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till att motsvara 20 procent av Bolagets utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
____________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission